DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Täze awtobuslar — ajaýyp toý sowgady

Hormatly Prezidentimiziň welaýatymyza amala aşyran sapary göwün galkyndyryjy wakalara beslendi. Bu sahawatly gün Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adyndan «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Daşoguzawtoulag» önümçilik birleşigine häzirki zaman awtobuslaryň 200-e golaýynyň sowgat hökmünde gowşurylmagy bagtyýar raýatlarymyzda uly hoşallyk duýgusyny döretdi.
Täze awtoulaglaryň gelip gowuşmagy mynasybetli Daşoguz şäheriniň döwrebap awtomenzilinde guralan toý dabarasy ildeşlerimiziň kalbyndaky egsilmez şatlygy, belent buýsanjy alamatlandyrdy.
Täze awtobuslar milli däp-dessurlarymyzy berjaý etmek bilen garşy alyndy. Halkymyzda täze dogan Güni, Aýy, sowgat berlen serpaýy maňlaýyňa sylmak ýagşylyga ýorulýar. Bu dessury berjaý eden mährem enelerdir il sylagly ýaşulular bagtyýar raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak babatda ägirt uly işleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimize alkyş aýtdylar, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işleriň rowaçlyga beslenmegini dileg etdiler.
Ähli döwrebap şertler we kämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman awtobuslaryň gelip gowuşmagy mynasybetli guralan toý dabarasy welaýatyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, döredijilik toparlarynyň taýýarlan aýdym-sazly çykyşlary bilen utgaşdy.
Hormatly Prezidentimiziň sowgat beren täze döwrebap awtobuslary ilkinji ýolagçylary bilen welaýatymyzyň etrapdyr şäherlerine sary ýola düşdi. Dabara gatnaşyjylar täze awtobuslarda uly hoşallyk, belent buýsanç duýgularyny başdan geçirýän ilkinji ýolagçylara ak ýol arzuw etdiler. Şeýle hem halkymyz hakynda tükeniksiz alada edýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş aýtdylar.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.