DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Taýýarlyk işleri güýçli depginde

          Taýýarlyk işleri güýçli depginde
Akdepe etrabynyň kärendeçileri üstümizdäki ýylda etrap boýunça jemi 32 müň gektar meýdana gowaça ekmek meýilleşdirip, bu ýerlerde sürüm, tekizlemek, çil çekmek hem-de suwarmak işleri alnyp barylýar. Etrapda 22 sany daýhan birleşigi hereket edip, olaryň ählisinde gyzgalaňly möwsümiň zähmeti gaýnap joşýar. Etrabyň Rejepguly Ataýew adyndaky daýhan birleşiginde 13 sany kärendeçiler topary bolup, şu ýyl daýhan birleşigi boýunça 1450 gektar meýdana gowaça ekmek meýilleşdirilýär. Sürüm, tekizlemek, çil çekmek we suwarmak işlerinde tejribeli mehanizatorlar, miraplar özleriniň ussatlygyny görkezýärler.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.