DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Baýramçylyk sergisi

          Baýramçylyk sergisi
Halkara zenanlar güni mynasybetli welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Daşoguz şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçylarynyň we mugallymlarynyň taýýarlan surat sergisi guraldy. «Zeminiň görki zenanlar» ady bilen ýaýbaňlandyrylan bu sergide ýerleşdirilen surat eserlerinde enäniň perzendine bolan mähir-muhabbeti, gözel tebigatymyzyň ajaýyplyklary, bahar paslynyň al-elwan gülleri dürli reňkleriň üsti bilen şekillendirilipdir.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.