DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Tehnikalar abatlanýar

          Tehnikalar abatlanýar
Ruhubelent etrabynyň pagtaçy daýhanlary şu ýylda 3 müň 500 gektar ýere gowaça ekmekligi meýilleşdirýärler. Bu babatda etrabyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň agzybir işgärleri özleriniň tagallalaryny gaýgyrmaýarlar. Olar üstümizdäki ýylda gowaça ekiljek meýdanlarda çuň şüdügärleme, tekizleme we çil çekmek işlerini üstünlikli ýerine ýetirdiler. Şu günler oba hojalyk enjamlaryny hem-de gurallaryny öňde duran ekiş möwsümine taýýarlamak, abatlamak işleri göwnejaý amala aşyrylýar. Kärhanada ekiji gurallaryň 16-sy, kultiwatorlaryň 36-sy, pürküjileriň 18-si, dökün sepijileriň 6-sy, 300-den gowrak borona, 70-e ýakyn mala we 12 çizel abatlanýar.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.