DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Ýokary hilli önümler

     Ýokary hilli önümler
Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki demirbeton önümleri zawody geçen ýyly oňat netijeler bilen tamamlan zawodyň işçi-hünärmenleri bu ýylda öz öňlerinde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmeklige agzybirlik bilen girişdiler. Belli bolşy ýaly, bu ýerde soňky ýyllarda ýurdumyzyň, şol sanda welaýatyň dürli künjeklerinde bina edilýän medeni, durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynda ulanylýan plitalar, çarçuwalar, bloklar, ýollary, köçeleri abadanlaşdyrmakda peýdalanylýan bordýur daşlary we beýleki gurluşyk önümleri öndürilip, bellenilen ýerlere, şonuň ýaly-da isleg bildiren hususy hojalyklara ýetirilýär.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.