2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly Zamanasy»

 

 
Dashoguz krug

Makalalar

Kitap gorlary baýlaşýar.

                                  Kitap gorlary baýlaşýar.
     Golaýda welaýat kitaphanasyna Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň türkmen, rus, «Abadançylygyň röwşen gadamlary» kitabynyň, «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabynyň (Saýlanan eserler. 2020 ýyl) 14-nji jildiniň rus dillerindäki neşirleri gelip gowuşdy. Şeýle-de «Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» (2020 ýyl) atly kitabyň rus dilindäki neşiri, ýazyjy Täşli Gurbanowyň powestler we hekaýalar ýygyndysy okyjylaryň isleginden peýdalanýan neşirleriň sanawyna goşuldy.